Breaking News |  เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่นและมวยไทยสมัครเล่น        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน กยศ.รายใหม่ ประจำปี 2559       วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙       รายงานการประเมินตนเอง sar 2558       โครงการตรวจสุขภาพ นักเรียน - นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 22 มิถุนายน 2559       กำหนดการให้กู้ยืมเงิน กยศ.ประจำปีการศึกษา 2559       การยกเว้นค่าหน่วยกิต นักศึกษาเก่า ประจำปี 2559       การยกเว้นค่าหน่วยกิต ให้กับนักศึกษา ประจำปี 2559       พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่นักศึกษา ปวช.3และปวส.2 ที่จบในปีการศึกษา2558       โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหารงาน
ปฏิทินกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
สารสนเทศสถานศึกษา
ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด
แผนกวิชา
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบริหารงานทั่วไป
งานบุคลากร
งานการเงิน
งานการบัญชี
งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่
งานทะเบียน
งานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานศูนย์ข้อมูลสารและสนเทศ
งานศูนย์บ่มเพาะและวิสาหกิจ
งานวางแผนและงบประมาณ
งานความร่วมมือ
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานครูที่ปรึกษา
งานปกครอง
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ฝ่ายวิชาการ
งานวัดผลและประเมินผล
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
งานวิทยบริการและห้องสมุด
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานสื่อการเรียนการสอน
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 38  
เข้าชมเดือนนี้ : 997  
เข้าชมปีนี้ : 5,703  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 17,148  

   ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่นและมวยไทยสมัครเล่น [อ่าน : 66 ครั้ง] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน กยศ.รายใหม่ ประจำปี 2559 [อ่าน : 214 ครั้ง]
กำหนดการให้กู้ยืมเงิน กยศ.ประจำปีการศึกษา 2559 [อ่าน : 131 ครั้ง] การยกเว้นค่าหน่วยกิต นักศึกษาเก่า ประจำปี 2559 [อ่าน : 175 ครั้ง]
การยกเว้นค่าหน่วยกิต ให้กับนักศึกษา ประจำปี 2559 [อ่าน : 198 ครั้ง] กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 [อ่าน : 74 ครั้ง]

   จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ราชการแล้ว จำนวน ๓๙ รายการ [อ่าน : 314 ครั้ง] ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุปรับปรุงโดมสนามกีฬา [อ่าน : 351 ครั้ง]
ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพสาขาช่างกลโรงงาน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส [อ่าน : 228 ครั้ง] ประกวดราคาซื้อชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโชลีน EFI โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [อ่าน : 221 ครั้ง]
ประกวดราคาซื้อมัลติเตอร์,คีมยืด,ไขควง,ค้อน,มีดคัตเตอร์,เครื่องคำนวณและอุปกรณ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็ [อ่าน : 201 ครั้ง] ประกวดราคาซื้อเครื่องยนต์ก๊าซโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [อ่าน : 354 ครั้ง]

   กิจกรรมวิทยาลัยฯ
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ [อ่าน : 165 ครั้ง] โครงการตรวจสุขภาพ นักเรียน - นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 22 มิถุนายน 2559 [อ่าน : 132 ครั้ง]
พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่นักศึกษา ปวช.3และปวส.2 ที่จบในปีการศึกษา2558 [อ่าน : 642 ครั้ง] โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 [อ่าน : 179 ครั้ง]
การนำเสนอผลงาน วิชาโครงการ [อ่าน : 207 ครั้ง] กิจกรรมแนะแนวสัญจร โรงเรียนชำนิพิทยาคม อ.ชำนิ [อ่าน : 293 ครั้ง]

   รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง sar 2558  [อ่าน : 345 ครั้ง]
       รายงานการประเมินตนเอง sar 2558 ..... (อ่านต่อ)
รายงานการประเมินตนเอง SAR_2557  [อ่าน : 523 ครั้ง]
       รายงานการประเมินตนเอง 2557 ..... (อ่านต่อ)
รายงานการประเมินตนเอง SAR_2556  [อ่าน : 802 ครั้ง]
       รายงานการประเมินตนเอง 2556 ..... (อ่านต่อ)
  NewsPhoto
พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่นักศึกษา ปวช.3และปวส.2 ที่จบในปีการศึกษา2558
กิจกรรมแนะแนวสัญจร โรงเรียนชำนิพิทยาคม อ.ชำนิ
การประชุมโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
การตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระราชินูปถัมภ์
ดูรายการทั้งหมด  
 
บุคลากรทางการศึกษา
  เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง แม่บ้าน
ตารางเวร
  ตารางเวรครูพูดหน้าเสาธง
  ตารางเวรยาม
อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์
  วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
  วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
  วิทยาลัยการอาชีพสตึก